Wednesday, April 13, 2011

Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học (bài tập, ví dụ có lời giải)

Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học (bài tập, ví dụ có lời giải), dày 180 trang. Tác giả là thầy Nguyễn Thành Long, Thanh Hóa.
Phuong trinh mu, phuong trinh logarit

Tải file PDF: Download Phuong trinh Mu, Logarit On thi Dai hoc 2011

Xem thêm: 1000 phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ, logarit / Mũ - logarit luyện thi Đại học / 257 bài tập PT, BPT, HPT mũ - logarit.

No comments:

Post a Comment