Thursday, July 28, 2011

Chứng minh căn bậc hai của 2 là một số vô tỉ (bằng phản chứng)

Viết theo yêu cầu của bạn Xuân Việt. Hai cách chứng minh căn bậc hai của 2 là một số vô tỉ bằng phương pháp phản chứng.

Cách 1. Chứng minh căn bậc hai của 2 là một số vô tỉ
Cách 2. Chứng minh căn bậc hai của 2 là một số vô tỷ

Nguồn: wikipedia

No comments:

Post a Comment