Friday, October 14, 2011

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số mũ, lũy thừa, logarit)

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit). Tài liệu được soạn thảo một cách công phu bởi ThS Lê Văn Đoàn.
Phân loại Toán 12, Phương pháp giải Toán 12, Giải tích 12 chương 2
Bản điện tử gồm 84 trang với hàng trăm bài tập và phương pháp giải cho từng dạng. Đây là tập tài liệu hữu ích cho học sinh 12 và các giáo viên Toán.
Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com. Tải file PDF ở đây: Download Phan loai giai Toan 12 - Le Van Doan

No comments:

Post a Comment