Monday, March 12, 2012

Bài tập luyện thi Olympic Toán 10 (toàn miền Nam, lần thứ 18)

BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII (18). Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH. Tác giả: Thầy Văn Phú Quốc, GV Đại học Quảng Nam.
Bài tập luyện thi Olympic Toán 10
Tải file PDF (33 trang A4): Download Math Olympiad Grade 10

Xem thêm: Bài tập Phương trình hàm và Số học ôn thi Olympic 30/4

No comments:

Post a Comment