Monday, December 12, 2011

Thay đổi lớn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Ngày 12/12/2011, Bộ GD-ĐT ban hành "Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT", trong đó có một số thay đổi lớn như sau:

1. Không bắt buộc phải tổ chức thi theo cụm trường, giao quyền chủ động cho giám đốc sở GDĐT.
2. Bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh. Giao quyền chủ động cho các sở GDĐT. Các Hội đồng coi thi bàn giao trực tiếp cho Hội đồng chấm thi không qua sở GDĐT.
3. Bỏ thanh tra ủy quyền của Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự thành lập các đoàn thanh tra. Có thể tăng cường cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ làm công tác thanh tra thi.

Đúng là "mèo lại hoàn mèo"!

Ngoài việc bỏ thi cụm, chấm chéo thông tư dự thảo dự kiến mở rộng thành phần tham gia làm thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi. Cụ thể: Thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi là chuyên viên của Sở GD-ĐT, cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường phổ thông. Số lượng thư ký và ủy viên do Giám đốc GD-ĐT quy định.

Giám đốc Sở GD-ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp phổ thông trong đó, mỗi môn tự luận có 2 tổ chấm thi, đảm bảo giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mình giảng dạy.

Do thay đổi về phương thức tổ chức thi nên Bộ GD-ĐT cũng đã điều chỉnh những quy định về phúc khảo bài thi. Theo đó, Hội đồng phúc khảo có một bộ phận làm phách bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi. Hội đồng phúc khảo có một tổ chấm trên máy bài thi của các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm và bộ phận giám sát trực tiếp, liên tục, thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm của GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp các điểm sửa đổi này lại tiếp tục được bàn luận tại Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2012. Sau khi thống nhất các ý kiến, trong tháng 2/2012, Thông tư sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức được ban hành.

Download toàn bộ dự thảo và giải trình của Bộ GD-ĐT ở đây: Tải về

No comments:

Post a Comment