Monday, August 1, 2011

LATEX trong Blogspot với MathJax

Trước đây, chúng tôi có giới thiệu cách viết công thức Toán trên Blogspot. Tuy nhiên cách đó chưa thật tối ưu bởi vì về bản chất nó lợi dụng wordpress để hiển thị công thức Toán và đoạn code mà bạn phải viết cho một công thức Toán là quá dài dòng.
Hôm nay, đọc một comment của bạn PKL mới biết có một cách hay hơn cách trên, đó là sử dụng MathJax script.
Latex trong blogspot, mathjax
MathJax là một mã nguồn JavaScript mở, dùng để hiển thị các công thức Toán trên các trình duyệt hiện đại. Dự án MathJax được khởi động từ năm 2009 và được quản lý bởi Design Science. Dự án này được tài trợ bởi American Mathematical Society, Design Science, Society for Industrial and Applied Mathematics, Elsevier, và Project Euclid.

MathJax hỗ trợ cho nhiều web platform như Wordpress, MediaWiki, Drupal,... Bài viết này sẽ trình bày cách thể hiện công thức Toán trong blogspot với MathJax qua thao tác vài thao tác đơn giản.

Bạn copy đoạn code dưới đây và paste vào trước thẻ </head> trong template của bạn rồi lưu lại:

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

Từ nay, bạn chỉ cần gõ công thức Toán theo cấu trúc $\ LaTex Code $ là xong.

Chúng tôi không sử dụng script này vì ít người viết công thức Toán trên tuyensinhvnn.com. Hơn nữa, script này làm tốc độ tải trang hơi chậm!
Nguồn: Góp nhặt linh tinh

No comments:

Post a Comment